phone Cart Account Search instagram Youtube Facebook Snapchat Tiktok

Law on the Protection of Personal Data

AYDINLATMA METNİ 

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş. (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Mahmutbey Mah. Hacı Bostan Cad. No. 9 K. 3 No. 318 Bağcılar, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 844180-0 sicil numarası ile kayıtlı LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.dir.

 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

www.lesbenjamins.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden ürün satın almak amacı ile Şirket’imize sağladığınız elektronik posta adresi, ad-soyad, adres bilgisi ve cep telefonu kategorilerindeki kişisel verileriniz; satın aldığınız ürünün size Şirket tarafından teslim edilmesi, Şirket ile aranızda kurulan satış sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, gerekli olması halinde siparişinize ilişkin olarak tarafınız ile iletişime geçilmesi, İnternet Sitesi’ne üye olmanız halinde üyelik işleminizin tamamlanması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, onaylamış olduğunuz üyelik sözleşmesinin hüküm ve koşullarının yerine getirilmesi  ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması amacı ile işlenmektedir.   

 1. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, satın alma işleminiz kapsamında İnternet Sitesi’nde yer alan form aracılığıyla elde edilmekte ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi ile toplanmaktadır.

 1. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP adresi: lbglobal@hs03.kep.tr’dır) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda customercare@lesbenjamins.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.

 

AYDINLATMA METNİ

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş. (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Etiler mahallesi Dilhayat sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 220846-5 sicil numarası ile kayıtlı LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.’dir.

 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

www.lesbenjamins.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden ürün satın almak amacı ile Şirket’imize sağladığınız elektronik posta adresi ve ad-soyad kategorilerindeki kişisel verileriniz; tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması amacı ile işlenmektedir.   

 1. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’nde yer alan form aracılığıyla elde edilmekte ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “açık rızanız” hukuki sebebi ile toplanmaktadır.

 1. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi (KEP adresi: lesbenjamins@hs03.kep.tr’dır), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda customercare@lesbenjamins.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.   

Bilginize sunarız.

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.

 

 

***

 

 

Law on the Protection of Personal Data

Law on the Protection of Personal Data

LB GLOBAL TEXTILE TRADE. Inc. (“ Company ”), with this Clarification Text, it is aimed to fulfill our obligation to inform within the scope of the Law on Protection of Personal Data (“ Law ”). In this context, the issues that we are obliged to inform you are as follows:

 1. Identity of the data controller and its representative, if any

Data controller; Mahmutbey Mah. Haci Bostan Cad. no. 9 K. No. 3 LB GLOBAL TEKSTİL TİC. , residing at 318 Bağcılar, İstanbul, registered with the İstanbul Trade Registry with the registration number 844180-0 . Inc. ' is

 1. For what purpose personal data will be processed

Your personal data in the categories of e-mail address, name-surname, address information and mobile phone that you provide to our Company for the purpose of purchasing products on www.lesbenjamins.com (“ Website ”); Delivery of the product you have purchased to you by the Company, fulfilling the requirements of the sales contract established between you and the Company, contacting you regarding your order if necessary, completing your membership process if you are a member of the Website, sending you a commercial electronic message if you approve, For the purpose of fulfilling the terms and conditions of the membership agreement you have approved and keeping it in line with the statute of limitations arising from the legislation . is processed.   

 1. To whom and for what purpose the personal data processed by the company can be transferred

Your personal data is not transferred to any 3rd party.

 1. Method and legal reason for collecting personal data

Your personal data is obtained through the form on the Website within the scope of your purchase, and is collected for the legal reason that "the processing of personal data belonging to the parties of the contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract".

 1. Your rights under the Law regarding your personal data are as follows:

(a) To learn whether your personal data is being processed, (b) To request information if your personal data has been processed, (c) To learn the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with its purpose, (d) To know the third parties in the country or abroad to whom the personal data is transferred , (d) Requesting correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing, (e) Requesting the deletion or destruction of your personal data in case the reasons requiring the processing of your personal data disappear, (g) Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,(ğ) To request the compensation of the damage in case of loss due to unlawful processing of personal data.

You can exercise these rights in writing or by using your registered e-mail address (KEP address: lbglobal@hs03.kep.tr), secure electronic signature, mobile signature or your e-mail address previously notified to the Company and registered in the Company's system. (In this context, you can reach the Company via the e-mail address customercare@lesbenjamins.com) or you can send it to the Company through a software or application developed for application purposes.

For your information.

LB GLOBAL TEXTILE TRADE. Inc.

 

LIGHTING TEXT

LB GLOBAL TEXTILE TRADE. Inc. (“ Company ”), with this Clarification Text, it is aimed to fulfill our obligation to inform within the scope of the Law on Protection of Personal Data (“ Law ”). In this context, the issues that we are obliged to inform you are as follows:

 1. Identity of the data controller and its representative, if any

Data controller; LB GLOBAL TEKSTİL TİC. , registered with Istanbul Trade Registry Directorate with registration number 220846-5, residing at Etiler Mahallesi Dilhayat street No:24 Beşiktaş/Istanbul . Inc. is .

 1. For what purpose personal data will be processed

Your personal data in the e-mail address and name-surname categories that you provide to our Company for the purpose of purchasing products on www.lesbenjamins.com (“ Website ”); It is processed    for the purpose of sending commercial electronic messages to you and keeping them in line with the statute of limitations arising from the legislation .

 1. To whom and for what purpose the personal data processed by the company can be transferred

Your personal data is not transferred to any 3rd party.

 1. Method and legal reason for collecting personal data

Your personal data is obtained through the form on the website and is collected for the legal reason "it is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract" and your "explicit consent".

 1. Your rights under the Law regarding your personal data are as follows:

(a) To learn whether your personal data is being processed, (b) To request information if your personal data has been processed, (c) To learn the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with its purpose, (d) To know the third parties in the country or abroad to whom the personal data is transferred , (d) Requesting correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing, (e) Requesting the deletion or destruction of your personal data in case the reasons requiring the processing of your personal data disappear, (g) Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,(ğ) To request the compensation of the damage in case of loss due to unlawful processing of personal data.

You can exercise these rights in writing or by using your registered e-mail address (KEP address: lesbenjamins@hs03.kep.tr), secure electronic signature, mobile signature or your e-mail address previously notified to the Company and registered in the Company's system. (In this context, you can reach the Company via the e-mail address customercare@lesbenjamins.com) or you can send it to the Company through a software or application developed for application purposes.   

For your information.

LB GLOBAL TEXTILE TRADE. Inc.