Your cart

Your cart is empty

Check out our all collections.

Üyelik Sözleşmesi

 

MADDE  – 1 TARAFLAR

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Etiler mahallesi Dilhayat sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul  adresinde bulunan LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş’ye ("LB GLOBAL" veya “Şirket”) ait  www.lesbenjamins.com internet sitesindeki (“İnternet Sitesi”) LesBenjamins ürünlerini/hizmetlerini kullanan tüm kişiler (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi olduğu İnternet Sitesi üzerinden Üye’nin satın alacağı ürünlerin ve buna bağlı olarak yararlanacağı hizmetin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

 

MADDE  – 3 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

 

 • ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

 

 • TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

 

 • ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

 

 • TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

 

 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

 

 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

 

MADDE  – 4 ÜYELİK

 

 • Üyelik, İnternet Sitesi’nde yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.

 

 • Üye, 4.1. madde kapsamında üyeliği kazanmak, hesap açmak veya hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmak için en az 18 (onsekiz) yaşında (veya daha büyük) olduğunu ve bu koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin en az 13 (onüç) yaşında olması aynı zamanda ayırt etme gücünü haiz olması kaydıyla, 18 (onsekiz) yaşının altında olması halinde, İnternet Sitesi’ni sadece bir ebeveyn veya yasal temsilcisi eşliğinde kullanması gerekmektedir ve bu kapsamda Üye, ebeveyninin veya yasal temsilcisinin bu Sözleşme’yi incelemiş ve kabul etmiş olduğunu beyan etmektedir. 13 (onüç) yaşın altındaki hiç kimse hizmetleri herhangi bir şekilde kullanamaz.

 

 • Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak Şirket’e doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Paylaşılan bu bilgiler Üye tarafından her zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir. Üye’nin üyeliğinin devam etmesi için gerekli bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

 

 • Şirket, resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili resmi makamlar ile paylaşabilir. İlgili resmi makamın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.

 

 • Şirket, Üyeler’in verdiği tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerini anonim hale getirerek değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde İnternet Sitesi üzerinden ilan edebilir.

 

 • Üyeler’in, İnternet Sitesi’ne üye olmaları kapsamında bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.

 

 • Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Üye Şirket’e İnternet Sitesi üzerinden üyelikten çıkma isteğini bildirir ve üyelikten silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.  Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir.  Üyelikten çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) üyelikten çıkmanın bir etkisi olmaz.

 

MADDE  – 5 HİZMET’İN ÜYE TARAFINDAN KULLANIMI VE HİZMET BEDELİ

 

 • Üye, İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünü ziyaret edip kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup bu Sözleşme’ye taraf olduktan sonra işbu Sözleşme koşulları dâhilinde İnternet Sitesi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmaya başlayabilir. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetler, Üye tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar için kullanılabilir.

 

 • İnternet Sitesi’ne ücretsiz olarak üye olunabilmektedir.

 

 • Şirket, kendi takdirine bağlı olarak kendi ürün ve buna bağlı hizmetler ile ilgili olarak promosyon kodları veye kampanyalar oluşturabilir. Söz konusu promosyon kodları veya kampanyalar ile ilgili olarak Şirket Üyeler’i Üye’nin bu kapsamda bilgilendirmeyi seçmiş olması halinde bilgilendirecektir. Üye, Şirket’in promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, 13-18 yaş arasında ve ayırt etme gücünü haiz ise her halükarda ebeveyninin ya da yasal temsilcisinin ilgili promosyona/kampanyaya katılım kapsamında rızasını aldığını kabul ve beyan eder. Promosyon kodları veya kampanyalar; amacına ve hukuka uygun olarak kullanılmalı, Şirket tarafından yazılı olarak onay verilmedikçe bir başkasına devredilmemeli ve yalnızca promosyon veya kampanya için öngörülen şartlara uyulması koşuluyla kullanılmalıdır.  Promosyon veya kampanyalar Şirket tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebilir. Üye’nin iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Aynı zamanda Üye, her zaman kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi konusunda rızası alınması aşamasında sağlanan ticari elektronik ileti alımını reddetme imkan mekanizmasına sahiptir. Her zaman promosyonlara/kampanyalara ilişkin ticari elektronik ileti alımını reddedebilecektir.

 

MADDE  – 6 TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye'nin İnternet Sitesi’nin kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye'ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez.  Şifrenin ve İnternet Sitesi’nden yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.

 

 • Üye, üyeliğini başka birine devredemez.

 

 • Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

 

 • Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi İnternet Sitesi’nin veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.

 

 • İnternet Sitesi’nde Üye'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler’in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca duruma göre Üye sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır.  Şirket’in, Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 

 • İnternet Sitesi’nin Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.

 

 • İnternet Sitesi, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir.  Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde İnternet Sitesi yer alan veya İnternet Sitesi üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

 

 • Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

 

 • Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 • Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

 

 • İnternet Sitesi genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar Üye tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın hiç bir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.  İnternet Sitesi veya içeriğinin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

 

 • Şirket, Üye'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye'nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) İnternet Sitesi üzerinen üzerinden ulaşılabilecek olan Çerez ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ne uygun şekilde ve/veya (d) işbu Sözleşme’de ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Üye’nin gizli bilgilerinde veya kayıtlarında inceleme yapabilir.

 

 • İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir.  Bu bağlamda Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

 • Üye, diğer İnternet Sitesi kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. 

 

 • Şirket, sunduğu ürünlerin, buna bağlı hizmetlerin ve İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman İnternet Sitesi üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

 • Şirket, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.

 

 • İnternet Sitesi’nden faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Üye sorumludur. Üye, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan İnternet Sitesi erişmesi durumunda mobil ağ verisinin kullanılabileceğinin, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabileceğinin bilincindedir.  İnternet Sitesi’nden faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve İnternet Sitesi’ni güncel tutmak Üye’nin sorumluluğundadır.  Şirket, hiçbir surette İnternet Sitesi’nin belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını, materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti ve taahhüt etmemektedir. Üye, İnternet Sitesi’nin internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle İnternet Sitesi erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.

 

 • İşbu Sözleşme kapsamında Şirket için yazılan sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

 

 • Şirket’in önceden onayı olmaksızın, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.

 

 • İnternet Sitesi kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları İnternet Sitesi’nden bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aralarında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler LesBenjamins tarafından görülmez ve kaydedilmez). İnternet Sitesi’ne üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. 

 

 • Elektronik Ticari İleti Gönderimi: LesBenjamins, işbu Sözleşme uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye, işbu Sözleşmeyi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda customercare@lesbenjamins.com adresine e-posta göndererek aboneliğini iptal edebilir.

 

MADDE  –  7 SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 

 • İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve Şirket işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir. İşbu Sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Lesbenjamin tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 • Üye’nin fesih işlemi İnternet Sitesi üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

 

MADDE  – 8 SON HÜKÜMLER

 

8.1       Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.

 

8.2       Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme'den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm       uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan İcra Daireleri yetkilidir.

 

8.3       Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir   parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

 

8.4       Münhasır Delil Niteliği: Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek          uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık          bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

 

8.5       Şirket İletişim Bilgileri: Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

            Unvan: LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.

Adres: Etiler mahallesi Dilhayat sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: -

Faks: -

E-posta: customercare@lesbenjamins.com

 

Üye’nin LesBenjamins’e bildirdiği elektronik posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal ve geçerli bildirim adresi olarak kabul edilir. 

 

8.6       İnternet Sitesi Üzerinden Yapılan İşlemler: İnternet Sitesi üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte      bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki     edilirler.

 

***

Membership Agreement

 

ARTICLE – 1 PARTIES

 

This Membership Agreement (“Agreement”) is entered into between LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş (“LB GLOBAL” or the “Company”) with its registered office at Etiler mahallesi Dilhayat sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul and all persons who use LesBenjamins products/services (“Member”) on the www.lesbenjamins.com website (“Website”) electronically. The Company and the Member will hereinafter be referred to as the "Parties".

 

ARTICE- 2 SUBJECT OF THE AGREEMENT

 

The subject of this Agreement is to determine the conditions of use and utilisation of the products to be purchased by the Member via Website owned by the Company and the service to be benefited accordingly. 

 

ARTICLE- 3 ESTABLISHMENT OF THE AGREEMENT

 

(a) THE MEMBER AGREES THAT HE/SHE HAS READ AND UNDERSTOOD THE AGREEMENT AND IS AWARE OF HIS/HER RIGHTS AND OBLIGATIONS HEREUNDER.

(b) THE PARTIES AGREE THAT THERE IS NO DISPROPORTION BETWEEN THE AGREEMENT AND THE SUITABILITY OF MUTUAL OBLIGATIONS AND MUTUAL OBLIGATIONS SPECIFIED HEREIN CONFORM TO THE QUALITY OF THE WORKS AND THE PARTIES HAVE NO INEXPERIENCE WITH RESPECT TO THE PROCEDURES AND TRANSACTIONS COVERED HEREBY.

(c) THE MEMBER AGREES THAT HE/SHE HAS FULL OPINION THAT ALL TRANSACTIONS IN THIS AGREEMENT CONFORM TO HIS/HER BENEFITS AND HE/SHE SHALL ABIDE WITH ALL TERMS BY TAKING INTO CONSIDERATION ALL RELEVANT ELEMENTS IN HIS/HER OWN FREE WILL, WITHOUT ANY DIFFICULTY OR CONSTRAINT, AS A RESULT ACHIEVED BY REASONING, WISHING AND KNOWING.

(d) THE PARTIES AGREE THAT THE TERMS OF THE AGREEMENT DO NOT HAVE ANY PARTICULARITY WHICH MAY BE CONSTRUED AS UNJUSTIFIED RIGHT AND ANY UNJUSTNESS IN TERMS OF THE BALANCE OF BENEFITS.

(e) THIS AGREEMENT DOES NOT CONTAIN ANY UNJUSTIFIED TERM IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE REGULATIONS ON UNJUSTIFIED CONDITIONS IN CONSUMER AGREEMENTS. BONA FIDES AND THE RULES OF GOODWILL ARE NOT CONTRADICTED AND THEY ARE ISSUED ACCORDING TO THE LEGISLATION ON THE PROTECTION OF CONSUMERS.

(f) THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT WERE PREPARED BY TAKING INTO CONSIDERATION THE PROVISIONS OF THE TURKISH CODE OF OBLIGATIONS. THE BINDING AND CONTENT CONTROL PROPOSED IN ARTICLE 21 OF THE LAW WAS PERFORMED BY THE MEMBER. THERE IS NO ALIENATION IN ANY OF THE TERMS HEREOF, TO THE NATURE OF THIS AGREEMENT AND THE PARTICULARITY OF THE WORK (SURPRISING TERMS). THE TERMS OF THIS AGREEMENT WERE WRITTEN IN CLEAR AND COMPREHENSIBLE MANNER AND DO NOT HAVE MORE THAN ONE MEANING.

 

ARTICLE- 4 MEMBERSHIP

 

 • Membership is acquired upon the completion of membership processes on the Website (and upon execution of this Agreement).

 

 • Member must be at least 18 years of age (or older) in order to earn membership under the article 4.1. and understand and agree to these terms. If the member is at least 13 years old and under 18 years of age on condition that he/she has the discrimination power simultaneously, he/she must be using the Website only with his/her one of the parent or legal representative. In this context, the Member declares that his/her parent or legal representative has reviewed and accepted the Agreement.

 

 • Members are obliged to provide accurate, real and up-to-date information about membership procedures. The scope of this information is determined by the Company and can be amended if necessary, and the scope can be extended. The information so shared may any time be amended and updated by the Member. In order for the membership of the Member to continue, the Member must provide the information contained in the information list and update it if there is any change.

 

 • The Company may share the Member’s information with the relevant official authorities to a limited extent, in order to fulfil the requirements of the regulatory or enforcement proceedings of the authorities or judicial bodies. If the relevant official authority does not have a confidentiality decision, the Member is informed of the transaction.

 

 • The Company can make evaluations and statistical studies by anonymizing the introductory and / or personal information provided by the Members, and publish them in a general way on the Website.

 

 • If the Members use a nickname while completing the membership transactions, the nickname cannot be in conflict with the applicable legislation and morality; and cannot be insulting, or contain words of profanity, swearing, derogation or words that harm personal rights.

 

 • Members can unsubscribe when they wish. In this case, the Member notifies the Company of its request to unsubscribe via the Website and ensures that the necessary actions are taken for the deletion of the membership. When these procedures are completed, the unsubscribe process is completed. The rights and obligations arising from the Agreement until the date of withdrawal from membership and the provisions which must remain in force due to their qualifications even if the agreement is terminated (compensation for damages, final provisions, etc.) shall not be affected by termination of membership.

 

 

ARTICLE- 5 USE OF THE SERVICE BY THE MEMBER AND SERVICE FEE

 

 • After visiting the relevant section of the Website, completing the required sections for registration and becoming a party to this Agreement, the Member can start to benefit from the products and services offered by the Website under the terms of this Agreement. The products and services offered by the Company may only be used by the Member for lawful purposes.

 

 • Membership to the Website is free of charge.

 

 • The company may create promotional codes or campaigns in relation to its own products and related services at its sole discretion. Regarding the said promotional codes or campaigns, the Company will inform the Members if the Member chooses to be informed in this context. The Member accepts that the Company does not take any action and/or action that may misuse the service offered by the promotion or campaign, and if it is between the ages of 13-18 and has the power to distinguish, in any case, he/she declares that he/she has the consent of its parent or legal representative within the scope of participation to the relevant promotion/campaign. Promotional codes or offers must be used for its intended purpose and in accordance with the law, should not be transferred to another person unless approved in writing by the Company, and should only be used on the condition that the conditions stipulated for the promotion or campaign are followed. Promotions or campaigns may be canceled by the Company at any time without any reason. The Member has no right to claim against the Company regarding the canceled promotion or campaign. At the same time, the Member always has the opportunity to refuse the receipt of commercial electronic messages provided at the time of obtaining his/her consent for sending commercial electronic messages. Always be able to refuse to receive commercial electronic messages regarding promotions / campaigns.

 

ARTICLE- 6 RIGHTS AND LIABILITIES OF THE PARTIES

 

 • The Member declares and undertakes that the personal and other information given while signing up on the Website are true and the Member shall immiediately compansate the Company for all damages it may incur due to the fact that this information is inaccurate and/or the Member does not update membership information.

 

 • The Member shall have the exclusive right to use the password he or she receives under the membership for using the Website. The member cannot give this password any third party. All legal and criminal liability related to the use of access to the system (user name etc.) used to gain access to use the Website and password shall be on the Member.

 

 • A member cannot transfer his membership to another person.

 

 • The Member agrees, declares and undertakes not to violate the provisions of all legal regulations and to infringe such provisions when using the Website. Otherwise, all legal and criminal liability to be incurred shall be solely and exclusively the responsibility of the Member.

 

 • The Member shall not use the Website in any way that violates public order, violates general morality, disturbs and harasses others, infringes on the opinions and copyrights of others for a violation of the law. Furthermore, it cannot be used in activities that threaten or prevent the operation of the Website or the software, such as preventing the use of services by other users or in preventing or complicating the activities (spam, virus, trojan, etc.) and transactions thereof.

 

 • The opinions and ideas expressed by the Members in the Website, shared images, messages, comments and expressions used are exclusively own personal opinions and interpretations of the Member, and only the Member is responsible for the results of these opinions and comments. The Company has no interest and relation in such opinions, images, comments, messages and ideas. The Company shall not be liable for any loss suffered by third party individuals or entities due to ideas and opinions declared by the Member or due to damages caused by opinions and ideas declared or the messages, comments or images shared by third party individuals or entities.

 

 • The Company shall not be responsible for any direct or indirect damages incurred due to use of the Website by the Member.

 

 • Website, may provide links to other web sites or applications that are not controlled, established, operated, or edited by the Company, and may contain references to these sites or applications. The Company is not responsible for such other applications or the content of websites or other links and/or references contained therein, or products/services provided by them. These links are not intended to support the owner of the linked web site or the person running the site, or any representation or undertaking for any information, expression or visual content contained therein. The Company is also not responsible for advertisements, promotions or banners promoted or promised by the Website or linked by the Website in the same way.

 

 • The Member cannot assign the user profile created thereby to any third party or allow the use of that profile by any third party. Members cannot transfer their rights and obligations arising from this Agreement without the Company’s approval. The Company may transfer the rights and obligations arising from the Agreement to third parties.

 

 • If the Member is in breach of the terms of this Agreement, the penal and legal responsibility arising out of the violations shall personally be owned by the Member. The Member shall keep the Company free from all damages, claims, demands and claims that may arise due to violations. Also; the Company reserves the right to claim compensation from the Member of the Company for such violations.

 

 • The Company shall always be entitled to suspend or terminate the Member’s membership and to delete all information, data, documents, and files belonging to the Member without assuming any liability and without compensation and unilaterally.

 

 • Copyright and/or any intellectual property rights related to the general appearance, design and software of the Website, text and visual content in the site and all other contents, trademarks, logos, know-how and other items belong to the Company or used by the Company under license. They may not be used, acquired, modified, copied, or reproduced in any form without the written consent of the Company. The use or access to the Website or its contents under conditions set forth by the Company shall not entitle the Member any intellectual and industrial property rights and/or any rights of ownership or disposition.

 

 • The Company may disclose the personal information of the Member, (a) if it is necessary to disclose in accordance with the applicable law or regulations or a court order or administrative order, and/or (b) if the Member gives his/her consent and/or (c) if it is in accordance with the Cookie and Privacy Policy and the Acknowledgement Letter which can be accessed on the Website, and/or (d) in accordance with the conditions separately regulated under this Agreement. The Company may examine the confidential information or records of the Member in order to access the information and documents requested for the investigation.

 

 • Necessary measures have been taken to ensure that the Website is free from viruses and similar software. In addition, the Member should have his own virus protection system and provide the necessary protection to ensure the ultimate safety. In this context, the Member is deemed to have accepted all errors (including but not limited to spam, virus, trojan horses) and their direct or indirect consequences that may occur in their software and operating systems being a member of the Website.

 

 • The Member agrees not to access or use the software and data of other Website users without obtaining their permission.

 

 • The Company reserves the right (i) to change the content, design and software of the products, related services and the Website at any time, (ii) to change, cease or terminate any service provided to the Members and (iii) to delete user information and data stored on the Website at any time.

 

 • The Company may update, amend or abolish the terms of this Agreement at any time without prior notice and/or warning. Any provision that is updated, amended or abolished shall take effect for the Member at the time of publication.

 

 • The Member shall be responsible for the procurement of the network access required to use the Website. The Member is aware of that if the Member access to the Website through a device which has access to wireless internet, mobile network data may be used, and messaging tariffs and prices may be applied. It is the responsibility of the Member to update with the appropriate software and devices which are necessary to benefit from the Website and keep the Website up to date. The Company does not warrant or undertake that the Website shall operate with a specific device or software or the functions contained in the materials shall be uninterrupted or error free in any way. The Member accepts that the Website may be exposed to failures and delays depending on the internet use. The Company shall not take any responsibility for the problems that the Member will have due to interruptions in the Website access arising from technical problems.

 

 • The irresponsibility records for the Company under this Agreement are also cover the employees and shareholders of the Company.

 

 • Without prior approval of the Company, the Member shall not be permitted to link to (i) any other website, (ii) the contents of any website or (iii) any data on the network in any transaction that Member will perform through the Mobil Application and/or Website.

 

 • During use of the Website, all credit card transactions and approvals are carried out online by the relevant bank and similar card institutions, independently of the Website (Information such as credit card password cannot be seen and recorded by LesBenjamins). Information entered into the Website for membership, product/service purchase and information update purposes, as well as sensitive confidential information about credit cards and debit cards cannot be viewed by other internet users.

 

 • Electronic Commercial Message Sending: LesBenjamins has the authority to send informative e-mails to the e-mail addresses of the Members registered with LesBenjamins and informative SMS messages to their mobile phones in accordance with this Agreement. However, the Member shall be deemed to have accepted to receive informative e-mails to her/his e-mail address and to receive SMS to her/his mobile phone by approving this Agreement. If the member wishes to stop receiving mail and / or SMS, he / she can cancel his subscription by sending an e-mail to customercare@lesbenjamins.com.

 

 

ARTICLE 7- TERMINATION OF THE AGREEMENT

 

 • 1 Without prejudice to any termination rights contained in this Agreement, the Member and the Company may terminate this Agreement at any time. This Agreement will remain in effect until the Member cancels his / her membership or until the cancellation of the membership by Les Benjamins.

 

 • 2 Termination transaction of the member can be completed by following the termination procedures on the Website. Termination will not have any effect on (i) the rights and obligations arising from the Agreement until the termination date and (ii) the provisions that must remain in effect due to their qualifications even if the Agreement is terminated (compensation due to violations, final provisions, etc.).

 

ARTICLE- 8 MISCELLANEOUS

 

 8.1 Applicable Law: This Agreement is governed by the laws of the Republic of Turkey and will be reviewed accordingly.

 

   8.2  Competent Court: Istanbul Çağlayan Courts and Istanbul Çağlayan Enforcement Offices     are authorized to settle all disputes arising out of or related to this Agreement.

 

 8.3 Entirety of the Agreement: Annexes of the Agreement shall constitute an integral part of this Agreement and the annexes and the agreement can not be interpreted separately.  

 

 8.4 Exclusive Evidence Qualification: The parties agree that, in disputes that may arise within the framework of this Agreement, the documents and electronic records of the Company will be the exclusive evidence in terms of the dispute in question.

 

 8.5 Company Contact Information: The contact information of the Company is as follows:

 

Title: LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.

Adress: Etiler mahallesi Dilhayat sokak No: 24 Beşiktaş/İstanbul

Phone: -

Fax: -

E-mail: customercare@lesbenjamins.com

 

The e-mail address notified by the Member to LesBenjamins is accepted as the legal and valid notification address for any notification to be made regarding this Agreement.

 

 8.6 Transactions performed on the Website: Transactions performed through the Website and deemed as a statement of will are deemed as binding will statements on the Parties in accordance with the Turkish Code of Obligations, consumer legislation and other applicable legislation.

 

 

English

Select language

English

Select language

English

Select language