Sepetiniz

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

AYDINLATMA METNİ

LB Global Tekstil Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Veri sorumlusu; Etiler Mahallesi, Dilhayat Sokak No: 24 34337- Beşiktaş / Istanbul Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 220846-5 sicil numarası ile kayıtlı LB Global Tekstil Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

www.lesbenjamins.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden ürün satın alma aşamasında ve/veya İnternet Sitesi üzerinde hesap oluşturma aşamasında Şirket’imize sağladığınız kimlik bilgisi (ad-soyad), iletişim bilgisi (elektronik posta adresi, adres bilgisi, cep telefonu), fatura bilgisi, ödeme bilgisi, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, pazarlama bilgileri, talep ve şikayet bilgileri kategorilerindeki kişisel verileriniz; satın aldığınız ürünün size Şirket tarafından teslim edilmesi, Şirket ile aranızda kurulan satış sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, gerekli olması halinde siparişinize ilişkin olarak tarafınız ile iletişime geçilmesi, İnternet Sitesi’ne üye olmanız halinde üyelik işleminizin tamamlanması, kullanıcı talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi, internet sitemizin kullanımı kapsamındaki sorun/hataların tespit edilmesi ve önlenmesi; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi, yürürlükteki tüketicinin korunması mevzuatı, elektronik ticaret mevzuatı, ticari elektronik ileti mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimiz’den talepte bulunması veya bu kurumlara bildirim yapmamız gerektiği takdirde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması, açık rızanızın bulunması halinde tarafınıza tanıtım, reklam, kampanya vb. içerikli e-posta gönderilmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanması amacıyla anket ve benzeri beğeni/talep/şikayet tespit yöntemleri kullanılarak iletişim kurulması amacı ile işlenmektedir.

İnternet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, sitemizin ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, sitemizdeki sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde sitemizi kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayarak performansın arttırılması, sitemizdeki seçimlerinizin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması, sitemizin ve reklamların ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemesi amaçları ile işlenmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in iş ortaklarına, hizmet aldığı 3.taraf hizmet sağlayıcılara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve açık rızanız bulunması halinde yurt dışına aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi, çağrı merkezi, e-posta gibi elektronik kanallar aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle veya posta gibi fiziki yollardan elde edilen kişisel verileriniz; (elektronik ticarette hizmet sağlayıcı olarak öngörülen hukuki yükümlülüklerimiz gibi) kanunlarda açıkça öngörülmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin tarafı olan müşterilerimize ve ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Kanun Kapsamındaki Haklarınız Aşağıdaki Şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP adresi: lbglobal@hs03.kep.tr’dır) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda destek@lesbenjamins.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

LB Global Tekstil Ticaret Anonim Şirketi